Opleiding

De opleidingsverplichtingen gedurende de stageperiode zijn onder te verdelen in:
1.    de Beroepsopleiding;
2.    lokale opleidingsvereisten
2.    praktijk- en proceservaring.

Hieronder volgt een toelichting op de verschillende onderdelen van de stageperiode.

Ad 1) Beroepsopleiding

Zo spoedig mogelijk na je beëdiging moet met de Beroepsopleiding worden begonnen.
Om je aan te melden voor de Beroepsopleiding dien je een afspraak te maken met de portefeuillehouder toelating van de Raad van de Orde van het arrondissement Gelderland voor een kennismakingsgesprek. In principe zullen hierbij ook de deken en de adjunct-secretaris aanwezig zijn. Tijdens dit gesprek ontvang je het aanmeldingsformulier voor de Beroepsopleiding. De aanmelding moet bij de afdeling Beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten uiterlijk 31 december ontvangen zijn om deel te nemen aan de voorjaarscyclus (start in maart) en uiterlijk 30 juni om deel te nemen aan de najaarscyclus (start in september).

De Beroepsopleiding duurt drie jaar, waarbij een Master en een Minor dienen te worden gevolgd, waarbij de keuze bestaat tussen civielrecht, bestuursrecht en strafrecht. Ook is er veel aandacht voor beroepsethiek, -attitude en -vaardigheden. De meeste vakken worden afgesloten met een tentamen. Bovendien moet voor het bijwonen van de lesdagen huiswerk worden gemaakt in een digitale leeromgeving.

De beroepsopleiding van de leden van de Jonge Balie wordt georganiseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Indien je vragen over de beroepsopleiding hebt, kun je contact opnemen met de NOvA. De NOvA is dagelijks telefonisch te bereiken tussen 9.00 uur en 12.00 uur op het nummer 070 - 335 35 55 of per e-mail op het adres opl@advocatenorde.nl . Zie verder: www.beroepsopleiding.advocatenorde.nl.

Ad 2) Lokale opleidingsvereisten

Puntentelling stagiaires beëdigd ná 1 maart 2013:

Voor stagiaires die op of na 1 maart 2013 zijn beëdigd, geldt het formulier dat je hier kan downloaden.

In totaal dienen minimaal 14 punten (stempels) te worden behaald:

4 punten voor actieve deelname aan pleitoefeningen of pleitwedstrijden (verplicht). Het slechts bijwonen daarvan levert geen punten op.
6 punten (minimaal) te behalen door het bijwonen van 5 lezingen, waarvoor geldt dat een lezing één uur duurt en één punt oplevert, en éénmaal het bijwonen van de Jaarvergadering van de Raad van de Orde van Advocaten in het arrondissement Gelderland (1 punt);
4 punten (minimaal) te behalen door het bijwonen van andere educatieve activiteiten zoals de politie- en/of deurwaardersmeeloopdagen (1 punt), het landelijke SJBN-congres (bij aanwezigheid van minimaal twee dagdelen 2 punten)), het Van Swaaij CassatieJeeBee Dictee (1 punt) of het Forum (1 punt).

Voor evenementen als het zeilweekend en de skireis zijn geen punten te verdienen. Deze activiteiten zijn vrijblijvend.

Ad 3) Praktijk- en proceservaring

Naast de Beroepsopleiding en de lokale opleidingsvereisten dien je de nodige praktijk- en proceservaring te hebben opgedaan tijdens de stageperiode.

Als minimum voor de praktijk- en proceservaring stelt de Raad van de Orde de volgende vereisten:

•  Tijdens de stageperiode moet je minstens vijf keer in rechte hebben opgetreden (ter gelegenheid van een mondelinge behandeling, pleidooi, enquête en/of comparitie). Uitgangspunt daarbij is dat alleen een procedure op tegenspraak meetelt als optreden in rechte. Ook het optreden voor de Europese Commissie, arbiters, de NMA, bezwaar- of beroepschriftprocedures bij een overheidsinstantie, en vergelijkbare instanties kan meetellen als optreden in rechte. Een optreden in mediation mag éénmaal meetellen als een optreden in rechte.
•    Tijdens de stageperiode moet je minstens tien processtukken hebben vervaardigd;
•    En tenslotte moet je tijdens de stageperiode ten minste op twee rechtsgebieden ervaring hebben opgedaan.

Vragen? Neem contact op met het bestuur!

Oude regelgeving

Voortgezette stagiaire opleiding

Na de beroepsopleiding start de voortgezette stagiaire opleiding (hierna VSO). Tijdens de VSO dien je 74 studiepunten te behalen, die als volgt zijn samengesteld:

•    40 studiepunten door het volgen van cursussen van verschillende opleidingsinstellingen met de aanduiding VSO of VSO/PO. Deze cursussen dienen door de NOVA te zijn erkend;

LET OP:
Voor het verkrijgen van je stageverklaring dien je 40 VSO punten te behalen. Deze punten moeten worden behaald door minimaal vier VSO-cursussen te volgen van elk minimaal 10 VSO-punten. Er kan bijvoorbeeld dus niet worden volstaan met twee VSO-cursussen van elk 20 VSO-punten. Daarnaast dient ten minste de helft van de 40 punten behaald te worden met cursussen betrekking hebbend op een juridisch onderwerp.
Aangezien de nieuwe stagiaires (lees: de advocaat-stagiaires die na 1 maart 2013 zijn beëdigd) geen VSO-cursussen meer hoeven te volgen, is de verwachting dat steeds minder opleidingsinstellingen nog VSO-cursussen zullen aanbieden. Indien jij dus nog VSO-punten moet behalen, wacht dan niet te lang en meld je snel aan voor één of meer VSO-cursussen!”.

•    4 studiepunten voor actieve deelname aan 1 verplicht pleidooi in het kader van de pleitoefeningen en bijwoning van de pleidooien van andere stagiaires gedurende een hele dag;
•    24 studiepunten voor deelname aan minimaal 12 educatieve activiteiten die door de Jonge Balie zijn georganiseerd;
•    2 studiepunten voor deelname aan het introductieprogramma bij de rechtbank Arnhem;
•    2 studiepunten voor het een bijwonen van een jaarvergadering van de Orde van het arrondissement Arnhem;
•    2 studiepunten voor het bijwonen van een jaarcongres van de NovA.

Bij een stage langer dan 39 maanden dien je PO-punten te behalen krachtens artikel 3 Verordening op de vakbekwaamheid.

Daarnaast moet de stagiair deelnemen aan de pleitoefeningen, dat wil zeggen het voorbereiden van het pleidooi, het pleiten zelf en bijwonen van de pleidooien van de andere stagiairs. Belangrijk verschil is dat de nieuwe stagiair echter geen hele dag aanwezig hoeft te zijn, maar slechts een halve.

Klik hier voor een blanco versie van het stageverslag.

Oud-Zutphen

De plaatselijke puntenverdeling van de oud-Zutphense leden is als volgt:

Puntentelling stagiaires beëdigd tussen 1 oktober 2009 en 1 maart 2013:

34 punten in drie jaar, waarvan:

Verplicht
Actieve deelname aan pleitwedstrijden
4
Deelname introductiedag rechtbank2
2 maal bijwonen jaarvergadering van de Orde van Advocaten in het arrondissement Gelderland2
1 maal bijwonen jaarcongres NOvA2

Verplicht, maar mag zelf een keuze gemaakt worden:
24 punten door educatieve activiteiten, met volgende puntentelling:

Bijwonen lezing1
Bijwonen pleitoefening van anderen (ook bijwonen OPW)1 (tot 21 juni 2014)
Bijwonen JB Congres1 per dagdeel met maximum van 2
Deelname binnenlandse excursie2
Bijwonen ALV van de Jonge Balie1 (tot 21 juni 2014)

 

Agenda

Contact

Contactgegevens:
Vereniging De Jonge Balie te Gelderland
t.a.v. mw. mr. Y. Goessens (secretaris)
Stellicher

Sickeszplein 1
6821 HV Arnhem
T 026 3777 111
E: secretaris@jongebaliegelderland.nl
Bankrekeningnummer: NL92 ABNA 048.75.71.150 t.n.v.
Vereniging de Jonge Balie te Gelderland